2.หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์


          การทำงานของคอมพิวเตอร์จะเริ่มจากผู้ใช้ป้อนข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้า  (Input  device)  เช่น  คีย์บอร์ด  เมาส์  ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณดิจิทัล  ประกอบด้วยเลข  0  และ  1  แล้วส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผลกลาง  เพื่อประมวลผลตามคำสั่ง  ในระหว่างการประมวลผลข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่  (Random  Access  Memory:  RAM)  ทำหน้าที่เก็บข้อมูลจากการประมวลผลเป็นการชั่วคราว  ขณะเดียวกัน  อาจมีคำสั่งให้นำผลลัพธ์จากการประมวลผลดังกล่าวไปแสดงผลผ่านทางอุปกรณ์ผ่านทางอุปกรณ์ของหน่วยส่งออก  เช่น จอภาพ  หรือ  เครื่องพิมพ์  นอกจากนี้เราสามารถบันทึกข้อมูลที่อยู่ในอนาคต  โดยการอ่านข้อมูลที่บันทึกในสื่อดังกล่าวผ่านทางเครื่องขับหรือไดร์ฟ  (drive)  การส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยต่างๆ  ภายในระบบคอมพิวเตอร์จะผ่านทางระบบบัส  (bus)  อุปกรณ์ของหน่วยรับเข้าและส่งออก  จะเชื่อมต่อกับตัวเครื่องที่เรียกว่า ซิสเต็มยูนิต  (System  unit)  มี  เคส  (case)  เป็นโครงยืดให้อุปกรณ์ต่างๆประกอบกัน  ภายในเคสจะมีเมนบอร์ด  (Mainboard)  เป็นแผนวงจรหลัก  โดยซีพียู  หน่วยความจำ  การ์ด  รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ  จะถูกต่อกับเมนบอร์ดนี้ทั้งสิ้น

 

ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์  มีหน่วยพื้นฐาน  5  หน่วย  คือ
1.  หน่วยรับข้อมูล  (Input  Unit)  
        ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคําสั่งจากภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจํา  เพื่อเตรียมประมวลผลข้อมูลที่ต้องการ  ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการนําข้อมูลที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น  มีอยู่หลายประเภทด้วยกันสําหรับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้  
        -  คีย์บอร์ด  (Keyboard)  
        -  เมาส์  (Mouse)  
        -  สแกนเนอร์ (Scanner)  
2.  หน่วยประมวลผลกลาง  (Central  Processing  Unit)  
        ทําหน้าที่ในการคํานวณและประมวลผล  แบ่งออกเป็น  2  หน่วยย่อย  คือ  
        -  หน่วยควบคุม  ทําหน้าที่ในการดูแล  ควบคุมลําดับขั้นตอนของการประมวลผล  และการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ  ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  และช่วยประสานงานระหว่างหน่วยประมวลผลกลาง  กับอุปกรณ์นําเข้าข้อมูล  อุปกรณ์ในการแสดงผล  และหน่วยความจําสํารอง  
        -  หน่วยคํานวณและตรรก  ทําหน้าที่ในการคํานวณและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ  ที่ส่งมาจากหน่วยควบคุม  และหน่วยความจํา
3.  หน่วยความจําหลัก  (Main Memory)  
          ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆ  ที่รับจากภายนอกเข้ามาเก็บไว้  เพื่อประมวลผลและยังเก็บผลที่ได้จากการประมวลผลไว้เพื่อแสดงผลอีกด้วย  ซึ่งแบ่งออกเป็น  
หน่วยความจํา  เป็นหน่วยความจําที่มีอยู่  ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์  ทําหน้าที่ในการเก็บคําสั่งหรือข้อมูล  แบ่งออกเป็น  
        -  รอม (ROM)  หน่วยความจําแบบถาวร  
        -  แรม (RAM)  หน่วยความจําแบบชั่วคราว  
4.  หน่วยความจํารอง (Secondedata Storage)  
        
ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ  เพื่อนำมาใช้อีกครั้งภายหลัง  แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลและโปรแกรมที่จัดเก็บไว้จะไม่สูญหาย
        -  Disk  Drive  
        -  Hard  Drive  
        -  CD-Rom  
        -  Magnetic  Tape  
        -  Card  Reader  
5.  หน่วยแสดงผล  (Output  Unit)  
          ทําหน้าที่ในการแสดงผลลัทธ์ที่ได้หลังจากการคํานวณและประมวลผล  สําหรับอุปกรณ์ที่  ทําหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้นั้นมีต่อไปนี้  
          -  Monitor  จอภาพ  
          -  Printer  เครื่องพิมพ.  
          -  Plotter  เครื่องพิมพ์ที่ใช้ปากกาในการเขียนข้อมูลต่างๆ  ที่ต้องการลงกระดาษ