เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

sun01a.gif

TQA_Criteria_2563-2564

sun01a.gif

ตัวอย่างโครงร่างองค์กร

sun01a.gif

ตัวอย่างหมวด 1

sun01a.gif

ตัวอย่างหมวด 2

sun01a.gif

ตัวอย่างหมวด 3

sun01a.gif

ตัวอย่างหมวด 4

sun01a.gif

ตัวอย่างหมวด  5

sun01a.gif

ตัวอย่างหมวด 6

sun01a.gif

ตัวอย่างหมวด 7